OPENDEURDAG BIJ PICASSO GREENS 29.02.2024 - 3.03.2024

Verkoopsvoorwaarden

 

Contactgegevens

BVBA Landek – Picasso Greens

Kwakenbeekstraat 26B

1755 Gooik

Telefoon: +32 (0)497 61 58 54

E-mail: info@picassogreens.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0875.063.625

 

Toepasselijkheid

 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn geldig voor elke bestelling gesloten tussen Picasso Greens, gelegen te Kwakenbeekstraat 26B in 1755 Gooik en de klant. Ongeacht de bestelwijze, wat ter plaatse, telefonisch, per mail of via de webshop (picassogreens.be) kan zijn.
 2. Bij het plaatsen van de bestelling erkent de klant dat hij kennis genomen heeft van de algemene voorwaarden en deze aanvaardt.
 3. Het aanvaarden van de levering geldt als aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden.
 4. Picasso Greens behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. Dit zonder voorafgaande kennisgeving.
 5. Indien één van de algemene voorwaarden om gelijk welke reden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

 

Conformiteit

 1. Bij verkoop op afstand (telefonisch, per mail of via de webshop) wordt van de klant verwacht dat hij bij afhaling of levering onmiddellijk een verificatie uitvoert van de producten. In het geval dat het product een gebrek vertoont of niet-conform is aan de bestelbon, heeft de klant 24 uur de tijd om dit per mail of ter plaatse in de serre te melden aan Picasso Greens.
 2. De automatische bevestigingsmail die uitgestuurd wordt na het plaatsen van een bestelling via de webshop is nog geen definitieve bevestiging van de verkoop. De verkoop wordt slechts definitief van zodra de betaling van de bestelling door Picasso Greens wordt ontvangen.
 3. Picasso Greens heeft het recht om zowel de inhoud als afhaal-of leveringsdatum te wijzigen in samenspraak met de klant, dit omwille van eender welke reden.
 4. Bij het ter plaatse uitkiezen of op voorhand tekenen van producten gaat de klant akkoord met eventuele gebreken van de producten.
 5. De webshop picassogreens.bebevat alle artikels die standaard in ons assortiment zitten. Het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van artikels kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van Picasso Greens, aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten laste van Picasso Greens.

 

Laattijdige afhaling

 1. Picasso Greens verbindt zich ertoe om bestellingen tot 7 dagen na de afgesproken afhaaldatum in goede conditie bij te houden. Vanaf de 8ste dag, is er sprake van laattijdige afhaling. 
 2. Bij laattijdige afhaling is Picasso Greens niet verantwoordelijk voor eventuele waardevermindering en vervalt het recht op vrijwaring van gebreken.
 3. Vanaf de 8ste dag na afgesproken afhalingsdatum, heeft Picasso Greens het recht om de bestelling te annuleren zonder verwittiging van de klant. Deze niet-afhaling is gelijk aan annulatie en desgevallend zal de klant de volledige kost van de bestelling, alsook de kosten die omwille van de annulering ontstaan dragen.

 

Voorschot

Voor elke bestelling heeft Picasso Greens het recht om een voorschot of volledige betaling te vragen alvorens over te gaan tot uitvoering van de bestelling.

 

Annulatie

 1. Geplaatste bestellingen kunnen tot 5 werkdagen voor afgesproken afhaaldatum kosteloos geannuleerd worden.
 2. Wanneer geplaatste bestellingen hierna geannuleerd worden, zal Picasso Greens het gevraagde voorschot of 30% van de bestelwaarde als annulatiekost aanrekenen. Het voorschot wordt dus niet aan de klant terugbetaald.
 3. Volgende producten kunnen niet geannuleerd worden en dienen dus volledig betaald te worden. Indien er extra onvoorziene kosten ontstaan omwille van de annulatie, heeft Picasso Greens het recht deze integraal aan te rekenen aan de klant.
  • Producten die uitzonderlijk besteld worden voor de klant en niet behoren tot het standaard assortiment zoals men kan terugvinden op de webshop picassogreens.be.

Het gaat dan bijvoorbeeld over:

 • plantsoorten die niet behoren tot het standaard assortiment,
 • plantsoorten die behoren tot het standaard assortiment maar in uitzonderlijke maat besteld worden,
 • toebehoren die niet tot het standaard assortiment behoren, …

 

Facturatie

 1. Onze facturen zijn, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door ons bevestigd andersluidend beding, onmiddellijk betaalbaar bij ontvangst.
 2. Klachten of bezwaren met betrekking tot facturen dienen ons binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur, per aangetekende brief of per mail met bevestiging aan Picasso Greens ter kennis gebracht worden om in aanmerking te kunnen genomen worden. Klachten die buiten deze termijn worden gedaan, worden als onontvankelijk beschouwd.
 3. Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur op vervaldatum is automatisch en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest verschuldigd van 1% per maand op het factuurbedrag of op het saldo.
 4. Indien na ingebrekestelling geen of slechts onvolledige betaling volgt binnen de gestelde termijn, zal zonder nieuwe aanmaning het factuurbedrag of het saldo automatisch, wegens wanbetaling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50,00 euro als een door de partijen uitdrukkelijke overeengekomen strafbeding.
 5. De goederen reizen op risico van de koper tenzij de fout van de verzender zou bewezen zijn.
 6. De verkochte goederen blijven eigendom van Picasso Greens zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan.

 

Levering

 1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om Picasso Greens het correcte leveringsadres door te geven alsook enige belangrijke informatie (wegenwerken, doodlopende straat, ...) die relevant is voor de levering. Indien tijdens de levering blijkt dat omwille van (eventueel tijdelijke) omstandigheden, die niet voorafgaand de levering gemeld werden aan Picasso Greens, het niet mogelijk is om de levering op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren, heeft Picasso Greens het recht om de levering te annuleren. De extra kosten die ontstaan omwille van deze annulatie, zijn integraal voor de klant.
 2. Leveringen worden steeds vóór de drempel, op de stoep, afgeleverd. Indien de klant een levering wenst die verder reikt, dient dit bij de bestelling vermeld te worden en zal de klant een meerprijs worden aangerekend zoals afgesproken met Picasso Greens.
 3. Picasso Greens heeft het recht om af te wijken van de leveringskosten die geafficheerd zijn op de website www.picassogreens.be. Indien dit het geval is, zal Picasso Greens de klant informeren bij het plaatsen van de bestelling.
 4. Opgave van het te verwachten tijdstip van levering is steeds bij benadering. Het overschrijden van de voorziene termijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van Picasso Greens, aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten laste van Picasso Greens.
 5. Wijzigingen in de bestelling doen de vooropgestelde levertermijnen automatisch vervallen.
 6. De levertijd bedraagt gemiddeld 3-5 dagen. 

 

Retour van artikels

 1. Voor alle levende artikels geldt dat deze onder geen enkele voorwaarde teruggebracht kunnen worden.
 2. Voor alle niet-levende artikels die niet tot subsectie "Uitzonderingen" valt geldt dat deze tot maximaal 14 dagen na de aankoop teruggebracht kunnen worden op vertoon van het oorspronkelijke kassaticket. Mits deze in originele ongeopende en onbeschadigde toestand verkeren, krijgt de klant het aankoopbedrag terug onder de vorm van een waardebon met geldigheid van 6 maanden.
 3. Bij volgende uitzonderingen, is het onder geen enkele voorwaarden mogelijk om artikels te retourneren:
  • Producten die uitzonderlijk besteld worden voor de klant en niet behoren tot het standaard assortiment zoals men kan terugvinden op de webshop (picassogreens.be). Het gaat dan bijvoorbeeld over plantsoorten die niet behoren tot het standaard assortiment
  • plantsoorten die behoren tot het standaard assortiment maar in uitzonderlijke maat besteld worden
  • toebehoren die niet tot standaard assortiment behoren, …

Bij annulatie van dergelijke bestelling heeft Picasso Greens het recht om de volledige kost van de bestelling door te rekenen aan de klant. Indien er extra onvoorziene kosten ontstaan omwille van de annulatie, heeft Picasso Greens het recht deze integraal aan te rekenen aan de klant.

 

Garantie

Er is geen algemene garantie voor de artikels, tenzij wettelijk verplicht.

 

Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft Picasso Greens het recht om gemaakte beloften en verplichtingen niet na te komen, voor de duur van de overmacht of definitief. Dit zonder enige vooropzegging en/of schadevergoeding.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil van Picasso Greens die de nakoming van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Enkele voorbeelden van overmacht: quarantaine om medische of andere redenen, staking, hacking, elke vorm van storing (elektriciteit, netwerk, ...) die de werking van onze systemen verhindert, algemene schaarste van grondstoffen of producten, inbeslagname, algemene technische problemen, ...

 

Geschillen

 1. Bij gebeurlijke gerechtelijke invordering en/of betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement …